ANBI Informatie

 ANBI cultureel
 

De Stichting Portaal van Vlaanderen  is sinds 01-01-2013 door de belastingdienst erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" Dat betekent dat uw giften aan ons belasting aftrekbaar zijn. Onderstaande informatie is van belang voor donateurs aan de stichting.

De Officiële naam is: " Stichting Portaal van Vlaanderen  "

Stichting Portaal van Vlaanderen  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 21020051. Het RSIN nummer is: 807191243

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

 1. Een algemeen nut beogende instelling is
  1. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:

                 i.     uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;

                ii.     voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;

               iii.     gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;

 1. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
 2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de belastingdienstsite.

              

Naam van de stichting:      Stichting Portaal van Vlaanderen
adres van de stichting :      Beneluxweg 101, 4538 AL, Terneuzen

Doelstelling van de stichting: De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke interesse voor de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de gemeente Terneuzen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het samenwerken met de plaatselijke overheden en toeristische organisaties.
 • het geven van informatie en voorlichting over verkeer en waterstaat in het havengebied.
 • het instanhouden van een informatiecentrum bij het sluizencomplex van Terneuzen.
 • het inrichten van tentoonstellingen.
 • het houden van rondleidingen en rondvaarten.

              

Bestuurssamenstelling              Arie de Bode            Voorzitter          
                                       Peter Schoonakker      Secretaris
                                       Peter Schoonakker      Penningmeester
                                       Betty Spiessens          Bestuurslid
                                       Melis Knuyt               Bestuurslid
                                       Gerard Verbeke          Bestuurslid


                                      

ANBI verantwoording                Het ANBI verantwoording document 2018 kunt u hier openen 

Beloningsbeleid:                      De stichting werkt met vrijwilligers, ook op bestuursniveau.
                                        Daarnaast is er een FT professionele ondersteuning werkzaam.
                                        Voor de beloning van de vrijwilligers wordt gewerkt overeenkomstig
                                        de richtlijnen van de belastingdienst

Doelstelling                           Zie hiervoor de statuten van de stichting.Klik hier om te openen

Verslag  activiteiten                  Verslag activiteiten 2016 kunt u hier openen

Financiële verantwoording           Toelichting jaarcijfers 2015 kunt u hier openen

                                         Toelichting jaarcijfers 2016 kunt u hier openen

                                         De verkorte jaarrekening 2016 kunt u hier openen

                           Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de belastingdienstsite.

 

 Realisatie: TiDi Graphics