ANBI

  Portaal van Vlaanderen

ANBI Informatie

Contactgegevens 

Stichting Portaal van Vlaanderen
Beneluxweg 101
4538 AL Terneuzen
0115-616268
info@portaalvanvlaanderen.nl
www.portaalvanvlaanderen.nl 

RSIN/Fiscaal nummer

807191243

Nummer Kamer van Koophandel

21020051

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke interesse voor de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de gemeente Terneuzen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het samenwerken met de plaatselijke overheden en toeristische organisaties.
  • het geven van informatie en voorlichting over verkeer en waterstaat in het havengebied.
  • het inrichten van tentoonstellingen.
  • het houden van rondleidingen en rondvaarten.

Het beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

Bestuurssamenstelling (per 1-8-2020)

Gijs van den Berg – Voorzitter
Ko Dieleman – Vice-Voorzitter
Henk Hamelink – Secretaris
Peter Schoonakker – Penningmeester
Melis Knuyt – Bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een voergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vergoeding aan de vrijwilligers wordt volgens de geldende richtlijnen van de belastingdienst toegepast. De beloning van het personeel in loondienst voldoet aan de wettelijke vereisten.

Bestuursverslag 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-crisis. Deze crisis had ook grote invloed op de activiteiten van het Portaal. Het merendeel van het jaar was het Portaal van Vlaanderen gesloten. De activiteiten van het Portaal zijn in 2020 ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

De bezoekers wordt gratis toegang verleend tot de aanwezige expositie in het informatiecentrum om de daar aanwezige exposities en presentaties te ervaren. De voornaamste expositie betreft de bouw van de Nieuwe Sluis te Terneuzen. Dit is een project dat zijn gelijke in Nederland niet kent.

De voornaamste (betaalde) attractie is de rondleiding over het sluizencomplex. Daarbij wordt een bezoek gebracht aan de basculekelder van de brug op de Westsluis en een beklimming van het uitkijkpunt met uitzicht over de bouw van de Nieuwe Sluis. De rondleiding kan worden uitgebreid met een rondvaart met de “VB11” door (een gedeelte van) het Terneuzens havencomplex waarbij de bezoekers uitleg wordt gegeven over de bedrijvigheid in, op en aan het water en wordt een relatie gelegd met het wonen en recreëren in deze omgeving. Daarnaast rijdt de bezoekerstrein een route door Stad en Haven.

Vrijwilligers

Het vrijwilligersteam bestond in 2020 uit circa 50 personen. Het behouden en versterken van het vrijwilligersteam is een onderwerp dat op regelmatige basis de aandacht vraagt van het bestuur. We blijven ons actief inzetten om mensen te enthousiasmeren voor de rol als vrijwilliger bij onze Stichting.
De vrijwilligers zijn zeer nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting. Hun stem wordt vertegenwoordigd door het VAC (Vrijwilligers Advies Commissie).
De vrijwilligers worden op regelmatige basis bijgepraat over de ontwikkeling betreffende de bouw van de Nieuwe Sluis en andere ontwikkelingen in het havengebied. Ook brengen zijn werkbezoeken aan bedrijven in het havengebied om zo de bezoekers zo uitgebreid mogelijk te kunnen informeren over de activiteiten en ontwikkelingen in het havengebied.

Bezoekers

Op basis van het mooie jaar 2019 (10.250 bezoekers) konden we met vertrouwen het jaar 2020 tegemoet treden, maar we werden achterhaald door de werkelijkheid. COVID-19 had ook voor ons grote gevolgen voor de bezoekersaantallen. In 2020 hebben wij ruim 3000 bezoekers ontvangen.

Financiën

Het jaar 2020 staat in het teken van Covid. Het merendeel van het jaar waren wij gesloten. Dankzij subsidies en sponsoren hebben we de doorlopende kosten op kunnen brengen. Verder hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze locatie te restylen, de website te vernieuwen en onze boot groot onderhoud te geven.

Klik hier voor het financiële verslag.

Klik hier voor het publicatieplicht formulier

Tot slot

De vrijwilligers, het management en het bestuur stellen alles in het werk om gezond uit deze crisis te komen.

Wij zijn en blijven Zeeuwen, luctor et emergo, ik worstel en kom boven!

G. van den Berg
Voorzitter Stichting Portaal van Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

Word
Maritieme
Vriend

Draagt u het Portaal van Vlaanderen een warm hart toe
en wilt u dat het op dezelfde manier kan blijven bestaan
in de toekomst? Laten we dan (maritieme) vrienden worden!

Informatiecentrum

Parkeren

Openingstijden

Sponsors