ANBI

  Portaal van Vlaanderen

button scrolling

ANBI Informatie

Contactgegevens 

Stichting Portaal van Vlaanderen
Beneluxweg 101
4538 AL Terneuzen
0115-616268
info@portaalvanvlaanderen.nl
www.portaalvanvlaanderen.nl 

RSIN/Fiscaal nummer

807191243

Nummer Kamer van Koophandel

21020051

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke interesse voor de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de gemeente Terneuzen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het samenwerken met de plaatselijke overheden en toeristische organisaties.
  • Het geven van informatie en voorlichting over verkeer en waterstaat in het havengebied.
  • Het inrichten van tentoonstellingen.
  • Het houden van rondleidingen en rondvaarten.

Bestuurssamenstelling (2022)

Gijs van den Berg – Voorzitter
Ko Dieleman – Vice-Voorzitter
Henk Hamelink – Secretaris
Peter Schoonakker – Penningmeester
Melis Knuyt – Sponsoring

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Het samenwerken met de betrokken overheden en toeristische organisaties, nader genoemd als City Marketing Terneuzen, Gemeente Terneuzen, North Sea Port, Rijkswaterstaat, Industrieel Museum Sas van Gent e.a.
  • Het geven van informatie en voorlichting over de waterstaatkundige- en infrastructurele werken in en rond het havengebied; het geven van informatie en het verzorgen van rondleidingen in- en om het sluizencomplex alsmede het geven van informatie tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de natuurontwikkeling in het gebied welke zijn aangelegd op initiatie van North Sea Port en bijdragen aan de ontwikkeling van het havengebied.
  • Het in stand houden van een bezoekerscentrum, ook wel Haveninformatiecentrum genoemd, aan de Beneluxweg 101 te Terneuzen.
  • Het inrichten van (verschillende) tentoonstellingen in het bezoekerscentrum / Haveninformatiecentrum, alsmede het vertonen van films / video’s over het werken en wonen in de Kanaalzone waarin het maritieme karakter wordt benadrukt.
  • Het houden van rondvaarten en rondleidingen met een kleine rondvaartboot alsmede een bezoekerstrein(en) waarmee havenrondritten worden gemaakt.

Inkomsten

De stichting krijg inkomsten door subsidies, sponsoring, het tegen betaling geven van rondleidingen en het verzorgen van vaartochten, verkoop souvenirs en horeca opbrengsten. De inkomsten wordt aangewend voor het onderhouden van exposites, het rollend en varend materieel, algemeen onderhoud van de gehuurde locatie, het verbeteren van de informatievoorziening in de ruimste zin des woords. De stichting is voornemens expositieruimte na het gereedkomen van de bouw van de nieuwe sluis in zijn geheel te vernieuwen. De thans beschikbare middelen zullen daar in zijn geheel voor worden aangewend. Het vermogen zit vast in de aanwezige inventaris en wordt aangehouden op bankrekeningen.

Beloningsbeleid

Tot ultimo 2022 ontvingen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor het jaar 2023 is besloten om geheel volgens de geldende richtlijnen een beloning toe te kennen. De vergoeding aan de vrijwilligers wordt volgens de geldende richtlijnen van de belastingdienst toegepast. De beloning van het personeel in loondienst voldoet aan de wettelijke vereisten.

Activiteitenverslag

Het jaar 2022 is niet anders dan voorgaande jaren. De bezoekers wordt gratis toegang verleend tot de aanwezige expositie in het informatiecentrum om de daar aanwezige exposities en presentaties te ervaren. De voornaamste expositie betreft de bouw van de nieuwe sluis te Terneuzen. Dit is een project dat zijn gelijke in Nederland niet kent. Oplevering verwacht in 2024. De voornaamste (betaalde) attracties zijn een rondleiding over het sluizencomplex en een rondvaart met de VB-11 door (een gedeelte van) het Terneuzens havencomplex waarbij de bezoekers uitleg wordt gegeven over de bedrijvigheid in, op en aan het water en wordt een relatie gelegd met het wonen en recreeren in deze omgeving. Daarnaast rijdt de bezoekerstrein een route door Stad en Haven en worden er allerlei nevenactiviteiten georganiseerd die verband houden met de activiteiten in en rond de haven. Voorts is het Toeristisch Informatie Punt van de gemeente Terneuzen in ons gebouw gevestigd. Bezoekers worden hier voorzien van informatie over de Gemeente Terneuzen.

Financieel verslag

Klik hier voor het financieel verslag.

Tot slot

Het jaar 2022 is weer een jaar zonder COVID perikelen en laat zien dat er veel belangstellling is voor de informatie die het Portaal verstrekt over de maritieme wereld. Ook de bouw van de nieuwe sluis blijft, in combinatie met de rondleidingen en vaartochten, een trekker in de regio.

G. van den Berg
Voorzitter Stichting Portaal van Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiecentrum
bereikbaarheid
Openingstijden