ANBI

  Portaal van Vlaanderen

ANBI Informatie

ANBI Informatie

ANBI InformatieDe Stichting Portaal van Vlaanderen  is sinds 01-01-2013 door de belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat betekent dat uw giften aan ons voor de belasting aftrekbaar zijn. Onderstaande informatie is van belang voor donateurs aan de stichting.

De Officiële naam is: ” Stichting Portaal van Vlaanderen”

adres van de stichting: Beneluxweg 101, 4538 AL, Terneuzen

Stichting Portaal van Vlaanderen  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 21020051. Het RSIN nummer is: 807191243

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

  • Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de belastingdienstsite.

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke interesse voor de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de gemeente Terneuzen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het samenwerken met de plaatselijke overheden en toeristische organisaties.
  • het geven van informatie en voorlichting over verkeer en waterstaat in het havengebied.
  • het in stand houden van een informatiecentrum bij het sluizencomplex van Terneuzen.
  • het inrichten van tentoonstellingen.
  • het houden van rondleidingen en rondvaarten.

Bestuurssamenstelling (per 1-8-2020)

Gijs van den Berg – Voorzitter
Ko Dieleman – Vice-Voorzitter
Eric Kersten – Secretaris
Peter Schoonakker – Penningmeester
Betty Piessens – Bestuurslid
Melis Knuyt – Bestuurslid
Gerard Verbeke  – Bestuurslid

Organisatie Voor de dagelijkse gang van zaken en aansturing vrijwilligers is een FT professionele medewerker aanwezig

ANBI verantwoording          

Het ANBI verantwoording document 2018 kunt u hier openen.

Voor de beloning van de vrijwilligers en bestuur wordt gewerkt overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst.

 

 

 

 

 

Word
Maritieme
Vriend

Draagt u het Portaal van Vlaanderen een warm hart toe
en wilt u dat het op dezelfde manier kan blijven bestaan
in de toekomst? Laten we dan (maritieme) vrienden worden!

Informatiecentrum

Parkeren

Openingstijden

Sponsors