ANBI

  Portaal van Vlaanderen

ANBI Informatie

Contactgegevens 

Stichting Portaal van Vlaanderen
Beneluxweg 101
4538 AL Terneuzen

RSIN/Fiscaal nummer

807191243

Doelstelling van de stichting

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de publieke interesse voor de waterstaatkundige werken en de maritieme bedrijvigheid in en om het grondgebied van de gemeente Terneuzen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het samenwerken met de plaatselijke overheden en toeristische organisaties.
  • het geven van informatie en voorlichting over verkeer en waterstaat in het havengebied.
  • het in stand houden van een informatiecentrum bij het sluizencomplex van Terneuzen.
  • het inrichten van tentoonstellingen.
  • het houden van rondleidingen en rondvaarten.

Het beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

Bestuurssamenstelling (per 1-8-2020)

Gijs van den Berg – Voorzitter
Ko Dieleman – Vice-Voorzitter
Henk Hamelink – Secretaris
Peter Schoonakker – Penningmeester
Melis Knuyt – Bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een voergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vergoeding aan de vrijwilligers wordt volgens de geldende richtlijnen van de belastingdienst toegepast. De beloning van het personeel in loondienst voldoet aan de wettelijke vereisten.

Bestuursverslag 2019

Het jaar 2019 stond in het teken van de verhuizing van onze tijdelijk huisvesting aan de Binnenvaartweg naar de Beneluxweg. Beiden te Terneuzen. De Beneluxweg is onze permanente (althans de komende 5 jaar) locatie van waaruit wij onze activiteiten uitvoeren. De activiteiten van het Portaal zijn in 2019 ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

De bezoekers wordt gratis toegang verleend tot de aanwezige expositie in het informatiecentrum om de daar aanwezige exposities en presentaties te ervaren. De voornaamste expositie betreft de bouw van de Nieuwe Sluis te Terneuzen. Dit is een project dat zijn gelijke in Nederland niet kent.

De voornaamste (betaalde) attractie is de rondleiding over het sluizencomplex. Daarbij wordt een bezoek gebracht aan de basculekelder van de brug op de Westsluis en een beklimming van het uitkijkpunt met uitzicht over de bouw van de Nieuwe Sluis. De rondleiding kan worden uitgebreid met een rondvaart met de “VB11” door (een gedeelte van) het Terneuzens havencomplex waarbij de bezoekers uitleg wordt gegeven over de bedrijvigheid in, op en aan het water en wordt een relatie gelegd met het wonen en recreëren in deze omgeving.

Vrijwilligers:
Het vrijwilligersteam bestond in 2019 uit circa 55 personen. Het behouden en versterken van het vrijwilligersteam is een onderwerp dat op regelmatige basis de aandacht vraagt van het bestuur. We blijven ons actief inzetten om mensen te enthousiasmeren voor de rol als vrijwilliger bij onze Stichting.
De vrijwilligers zijn zeer nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting. Hun stem wordt vertegenwoordigd door het VAC (Vrijwilligers Advies Commissie).
De vrijwilligers worden op regelmatige basis bijgepraat over de ontwikkeling betreffende de bouw van de Nieuwe Sluis en andere ontwikkelingen in het havengebied. Ook brengen zijn werkbezoeken aan bedrijven in het havengebied om zo de bezoekers zo uitgebreid mogelijk te kunnen informeren over de activiteiten en ontwikkelingen in het havengebied.

Bezoekers:
Het aantal bezoekers is in 2019 gestegen naar ruim 10.250. Een stijging van circa 1.000 ten opzichte van 2018. De belangrijkste reden hiervoor is de bouw van de Nieuwe Sluis te Terneuzen, met de uitstraling van de nieuwe huisvesting met uitzicht over het water en zicht op de boten.
De expositie over de bouw en de zichtbare activiteiten die bij een bezoek aan het informatiecentrum, het sluizencomplex en de rondvaart kunnen worden waargenomen hebben een grote aantrekkingskracht.

Financiën:
Het resultaat over 2019 was wederom goed. De solvabiliteit- en de liquiditeitspositie van de stichting is gezond.
Het resultaat over 2019 zal deels gereserveerd worden voor het opvangen van toekomstige tegenvallers betreffende de boot. Voorts zal het resultaat worden aangewend voor het up-to-date houden van de inrichting van het Portaal alsmede noodzakelijk investering in apparatuur en het vernieuwen van de website.

Op basis van het mooie jaar 2019 konden we met vertrouwen het jaar 2020 tegemoet treden, maar inmiddels zijn we achterhaald door de werkelijkheid en merken wij ook de gevolgen van COVID-19. Een deel van het resultaat van 2019 wordt aangewend voor het opvangen misgelopen inkomsten.

Klik hier voor het financiële verslag.

De vrijwilligers, management en bestuur stellen alles in het werk om gezond uit deze crisis te komen.

Wij zijn en blijven Zeeuwen, luctor et emergo, ik worstel en kom boven!

G. van den Berg
Voorzitter Stichting Portaal van Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

Word
Maritieme
Vriend

Draagt u het Portaal van Vlaanderen een warm hart toe
en wilt u dat het op dezelfde manier kan blijven bestaan
in de toekomst? Laten we dan (maritieme) vrienden worden!

Informatiecentrum

Parkeren

Openingstijden

Sponsors